Senja Airsoft Klubb
 
IndeksIndeks  CalendarCalendar  GalleryGallery  HjelpHjelp  SøkSøk  MedlemslisteMedlemsliste  GrupperGrupper  Bli MedlemBli Medlem  Logg InnLogg Inn  
Vinterspill kommer snarest.!

Share | 
 

 Nasf's vedtekter!

Go down 
AvInnlegg
Jørgen
Leder
avatar

Antall Innlegg : 194
Join date : 09.06.2009
Age : 28
Bosted : Senja, Gryllefjord

PosteTema: Nasf's vedtekter!   Februar 10th 2010, 16:20

FORBUNDETS VEDTEKTER
§1. NAVN
Forbundets navn er Norges Air Soft Forbund (forkortet NASF). Internasjonalt brukes
navnet Norwegian Air Soft Association (forkortet NAA).
Forbundet ble opprettet 05.09.1999. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 28.12.2002, i
forbindelse med registrering av forbundet i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

§2. FORM
Norges Air Soft Forbund er et ideelt forbund for airsoft spillere i Norge.
Forbundet tar som hovedregel ikke opp enkeltmedlemmer, kun klubber. Alle lokale
klubber tilsluttet Norges Air Soft Forbund skal ha en klubbleder. Eget styre utover
dette er ikke påkrevet.
Tilsluttede klubber kan ha egne vedtekter, men dette er ikke påkrevet. Eventuelle
klubbvedtekter kan ikke være i strid med forbundets vedtekter og klubben plikter å
endre sine vedtekter i tråd med de til enhver tid gjeldende vedtekter i forbundet. Styret
i Norges AirSoft Forbund skal være innformert om de enkelte klubbers vedtekter.
Forbundet drives av Styret. Styret velges på generalforsamlingen.
Klubbleder Rådet består av alle klubbledere fra de tilsluttede klubbene, dette rådet
kan hjelpe styret med beslutninger i saker hvor dette er påkrevet i henhold til disse
vedtekter. I tillegg kan rådet rådespørres av styret i andre saker hvor styret ønsker
dette.
All informasjon distribueres hierarkisk. Styret sender informasjon til klubblederne,
som sender informasjonen videre til sine medlemmer. All informasjon sendes per epost,
der det er mulig, av økonomiske grunner. Når det i disse vedtektene står at
informasjon eller annet skal være sendt ut til alle medlemmer forståes at dette skal
være sendt til klubblederne for videre distribusjon.
Generalforsamlingen er forbundet øverste myndighet og avholdes ordinært en gang i
året. Alle betalende medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen, et ekskludert
medlem har derimot ikke stemmerett.
Ekstra ordinære generalforsamlinger har samme myndighet som ordinære
generalforsamlinger såfremt over 9/10 (nitti prosent) av klubbledere eller 7/10 (sytti
prosent) av medlemmene har fremmøtt. Ekstra ordinære generalforsamlinger kan
innkalles av alle medlemmer, den som kaller inn har ansvaret for saksliste og
innkallinger i henhold til disse vedtekter. Et ekskludert medlem kan ikke kalle inn til
ekstra ordinær generalforsamling.

§3. FORMÅL
Norges Air Soft Forbund skal søke å fremme saker som har som formål å øke
anseelsen, troverdigheten og utbredelsen av sporten softgun i Norge. Dette skal gjøres
gjennom:
• å tilby en spennende friluftsaktivitet til ungdom og voksne gjennom våre
tilsluttede klubber.
• å arrangere landsomfattende stevner, samt å motivere klubber til å gjøre det
samme.
• å virke som et koordinerende og rådgivende organ klubbene imellom.
• å generelt spre kunnskap om sporten og om våpnene, både av teknisk,
sikkerhetsmessig og sosial art.
• å hjelpe med å løse oppgaver og problemer en enkelt klubb har vanskelig for å
mestre på egen hånd, samt å hjelpe ved starting av nye klubber.
• å opprettholde et kontaktnettverk mot norske myndigheter for gjensidig
informasjon og samarbeid.
• å stille opp i media for å informere om sporten og fremme forbundets og
spillernes interesser.
• å motvirke, så langt det er praktisk mulig, missbruk av softgun våpen, både av
egne medlemmer og andre, gjennom informasjon og holdningspåvirkning.
• å utvikle en felles plattform alle spillere i Norge kan stå på, med felles regler å
forholde seg til.

§4. TILSLUTTEDE KLUBBER
Forbundet tar som hovedregel ikke opp enkeltmedlemmer, kun klubber.
Søknad om opptak av klubb i Norges Air Soft Forbund sendes til og behandles av
formann i styret. Søknaden sendes per e-post eller ordinær post til forbundets
formann. En klubb må bestå av minimum 4 – fire – betalende medlemmer over 16 –
seksten – år for å bli tatt opp som medlem. En klubb vil ikke automatisk miste sitt
medlemskap selv om medlemsmassen faller til under dette nivået. I søknadens
behandling skal det legges vekt på den generelle alderssammensetningen i klubben,
hvor det er ønskelig med flest spillere over 18 år, og om det allerede eksisterer andre
klubber i området. Hvis de generelle vilkår for medlemskap er oppfylt, men søknaden
avslåes av forbundets formann kan søkeren klage på vedtaket. Klagen behandles av
Klubbleder Rådet og deres beslutning er endelig. Ved avslag kan en klubb sende ny
søknad, dog ikke før etter 1 – ett – år.
Alle lokale klubber tilsluttet Norges Air Soft Forbund skal ha en klubbleder. Eget
styre utover dette er ikke påkrevet. All informasjon fra forbundet skal distribueres til
medlemmene via klubblederne, og det er klubbleders ansvar å distribuere
informasjonen videre til sine lokale medlemmer. All informasjon som går til alle
klubbledere, hvor ikke annet er spesifikt nevnt, har klubblederen plikt til å
videreformidle til alle sine medlemmer innen 7 – syv – dager. Informasjon til
klubbledere vil bli distribuert via elektronisk post, og det er derfor et krav til en
klubbleder at denne har tilgang til en konto for slik post knyttet til Internett, og at
denne kontoen i normal situasjonen sjekkes regelmessig.
Medlemmene i en klubb kan fremme anmodning om skifte av klubbleder. Skjer dette
uten sittende klubbleders samtykke kreves underskrift fra 3/4 av klubbens registrerte
medlemmer. Anmodningen sendes forbundets formann. Styret foretar endringen så
fremt anmodningen har oppslutning fra over 3/4 av klubbens medlemmer, eller
sittende klubbleder samtykker til dette.
Klubblederen skal påse at sikkerhetsforskriften og våpenforskriften til forbundet
overholdes og er pliktig til å informere aktivt om disse.
Alle klubber vil ved registrering motta et klubbregistreringsskjema som skal
undertegnes av klubbleder og sendes til forbundets formann. Dette skjemaet skal blant
annet inneholde en konfidensialitetserklæring ovenfor våre leverandører.
Utmelding av klubb skjer skriftelig per ordinær post til forbundets formann på
standard skjema.
Utmelding av medlem i en klubb skal sendes per e-post til styrets formann. En
klubbleder kan ikke selv utvise et medlem, men kan sende en innstilling om utvisning
til styret. Denne innstillingen behandles som nevnt i paragraf 6.
En klubb og alle dets medlemmer kan bli utvist fra forbundet dersom klubben som en
helhet åpenbart misbruker sin eller andres softgun våpen, eller er domfelt for slik eller
lignende handling. Utvisning kan også brukes som reaksjonsmiddel mot en klubb som
bevisst motvirker eller undergraver forbundets formålsparagraf, eller direkte
motarbeider styret. Utvisningen kan være med en gitt tidsfrist, eller det kan være på
livstid, det skal i utvisningsvedtaket også bestemmes i hvilken grad dette også skal
gjelde klubbleder, eller andre medlemmer i klubben. Det medlem som blir utvist, og
dennes klubbleder, skal informeres om vedtaket per ordinær post. Innstilling om
utvisning på slike vilkår kan foretaes av styret eller en lokal klubbleder.
Bestemmelsen taes med 3/4 flertall i Klubbleder Rådet. Hvis bestemmelsen påklages
av den utviste klubb skal klubbleder, eller annet medlem som klubben gir myndighet
til dette, ha rett til å tale sin sak på neste generalforsamling, og vil være midlertidig
ekskludert frem til denne generalforsamling. Klage skal sendes skriftlig til forbundets
formann innen 2 – to – måneder. Saken avgjøres i så tilfelle med 3/4 flertall blant
generalforsamlingens stemmeberettigede, og kan ikke påklages.

§5. MEDLEMSKAP, KONTINENT, MEDLEMSVILKÅR
Enhver person som slutter seg til forbundets formål og fyller de generelle
medlemsvilkår kan bli medlem i forbundet. Forbundet tar som hovedregel ikke opp
enkelt medlemmer, men medlemmer må melde seg inn i klubber underlagt forbundet.
Et hvert medlem skal betale innmelding/medlemskontingent på kroner 100,- per år til
forbundet. Medlemskontingenten forfaller i januar måned, og betales for inneværende
år.
Medlemsvilkår:
• Må være fylt 18 – atten – år
eller
• være fylt 16 – seksten – år, og ha tillatelse fra foreldre eller foresatte
Alle medlemmer skal fylle ut og sende inn innmeldingsskjema som blant annet skal
inneholde villighetserklæring og erklæring om ansvarsbegrensning. Klubbleder plikter
å se at dette skjemaet blir korrekt utfylt og sendt til forbundets formann. Er
medlemmet under 18 år skal skjemaet også inneholde en tillatelses klausul for
foreldre eller foresatte. Et medlem er ikke et fullverdig medlem før kontingent, og
innmeldingsavgift for nye medlemmer, er betalt. Det foretaes sentral innbetaling av
kontingent og avgifter.
Spillere som ikke er betalende medlemmer kan ikke delta på arrangementer i
forbundets regi. En klubb kan låne / leie ut våpen til spillere slik at disse kan prøve
sporten på lokale arrangementer i klubbregi. En spiller som har lånt / leiet våpen mer
enn 5 – fem – ganger eller som eier eget våpen som brukes primært må meldes inn i
klubben.
Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av forbundet, eller ved
strykning. Medlem har rett til:
• gjennom demokratiske avgjørelser å delta i forbundets ledelse og bestemme
dens form og virksomhet.
• å kunne delta på arrangementer i forbundets regi, såfremt det er praktisk mulig
Et medlem har plikt til:
• å ikke bruke airsoft våpen i forbindelse med ulovlige handlinger.
• å opptre forsvarlig med airsoft våpen, så vel på arrangementer som ellers.
• å aktivt motvirke, så langt det er praktisk mulig, missbruk av airsoft våpen av
andre, både andre medlemmer og utenforstående, gjennom informasjon og
holdningspåvirkning.
• å inneha god våpenkultur, og utøve holdninger til sporten og airsoft våpen som
bidrar til å øke sportens anseelse og troverdighet, samt å videreføre disse
holdningene til andre.
Klubber kan ha egne avgifter på medlemskap på toppen av forbundets
innmeldingsavgift og medlemskontingent, kalt klubbavgift. Innføring av klubbavgift
og størrelsen på denne skal være innrapportert og godkjent av forbundets styre før den
trer i kraft. Klage på vedtak fattet av styre i slik sak kan fremmes på første
generalforsamling. Styrets vedtak er uansett gjeldende frem til første
generalforsamling.
Klubber kan sette egen aldersgrense for sine medlemmer, dog ikke under 16 – seksten
– år.

§6. TAP AV MEDLEMSKAP
Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt innen den
frist som er satt. Strykning foretas av forbundets styre. Ved reinnmelding etter
stryking etter dette ledd tilkommer full innmeldingsavgift. En klubb vil også bli
strøket i de tilfeller hvor alle medlemmer er strøket etter dette ledd.
Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Norges Air Soft Forbund sine vedtekter,
eller vedtak i styret eller på generalforsamling, kan av styret eller generalforsamling
ekskluderes for en kortere eller lengre periode.
Ethvert medlem som åpenbart misbruker sin eller andres airsoft våpen, eller som er
domfelt for slik eller lignende handling, kan tape sitt medlemskap gjennom utvisning.
Utvisningen kan være med en gitt tidsfrist, eller det kan være på livstid. Det medlem
som blir utvist, og dennes klubbleder, skal informeres om vedtaket per ordinær post.
Innstilling om tap av medlemskap på slike vilkår skal foretaes av styret eller en lokal
klubbleder. Bestemmelsen taes med 3/4 flertall i avstemning i Klubbleder Rådet.
Utviste og ekskluderte medlemmer har rett til å tale sin sak på neste
generalforsamling, og vil være midlertidig ekskludert frem til denne
generalforsamlingen. Klage skal sendes skriftlig til forbundets formann innen 2 – to –
måneder. Saken avgjøres i så tilfelle med 3/4 flertall blant generalforsamlingens
stemmeberettigede, og kan ikke påklages.

§7. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er Norges Air Soft Forbund sin høyeste myndighet.
Generalforsamling holdes 1 – en – gang pr. år, senest innen utgangen av mars måned,
og kalles inn med minst 2 – to – måneds varsel. Saksforslag skal følge innkallingen.
Nye og alternative saksforslag skal være styret i hende senest 1 – en – måned før
generalforsamlingen. Dagsorden og alle saksforslag skal mottas av medlemmene
senest 14 – fjorten – dager før møtet. Andre saker enn de som står på sakslisten kan
ikke tas opp til behandling, men andre saker kan diskuteres.
Generalforsamlingen skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, bestående av
møteleder og referent, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle
forbundets program og budsjett for inneværende/etterfølgende år så langt dette
foreligger.
Generalforsamlingen skal velge et ansvarlig styre på 5 – fem – medlemmer, det skal
også velges 2 – to – varamedlemmer. Forslag til nytt styre skal settes opp av
valgkomiteen. Valgkomiteen består av formann og nestformann i det sittende styret.
Forslag til styre skal være sendt ut med minst 2 – to – måneders varsel, sammen med
innkallingen. Alternative forslag til styre skal være innrapportert til det sittende styret
senest 1 – en – måned før generalforsamlingen og skal følge den endelige sakslisten
som blir sendt ut til alle medlemmer senest 14 – fjorten – dager før møtet. Alle
medlemmene i et foreslått styre må på forhånd ha sagt seg villig til å påta seg dette
vervet.
Protokoll fra generalforsamlingen må være tilgjengelig for alle medlemmene senest 6
– seks – uker etter at generalforsamlingen har funnet sted. Møteledelsen plikter å
gjøre dette klart, og oversende protokollen til det nye styret for utsendelse.
Protokollen skal være godkjent og signert av møtereferent, møteleder og en annen
deltager. Originalen av denne protokollen inngår i forbundets dokumenter og
oppbevares av forbundets formann.
Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for det år
generalforsamlingen skal behandle, har stemmerett. Samtlige medlemmer, som har
betalt kontingent for det år generalforsamlingen skal behandle, har mulighet til å
forhåndsstemme. Både medlemmer som har sendt inn forhåndsstemme og fremmøtte
medlemmer som velger å stemme, er i disse vedtekter å anse som de
stemmeberettigede. Blank stemme er det samme som ikke avgitt stemme. Et medlem
som har sendt inn sin forhåndsstemme har allikevel rett til å møte på
generalforsamlingen, men har ikke stemmerett og kan ikke trekke tilbake sin
forhåndsstemme. Alle forhåndsstemmer skal være styre i hende senest 7 – syv – dager
før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal være lagt i forseglet konvolutt uten
påskrift og denne lagt i adressert konvolutt. Den adresserte konvolutten må være
påført avsender. Forseglingene på forhåndsstemmer brytes ikke før opptelling av
stemmene skjer på generalforsamlingen.
Vedtak på generalforsamling fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er
nevnt i vedtektene.

§8. STYRET
Styrets hovedoppgave er å ivareta Norges Air Soft Forbund sin rolle etter
formålsparagrafen. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av
generalforsamlingen og å operere innen de rammer satt av denne.
Styret forbereder og sørger for at neste generalforsamling finner sted. Styret forplikter
seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to generalforsamlinger. Ved frafall i denne
perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret
som ordinært medlem.
Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 2 – to – ganger i året, et i første og
et i annet halvår. Styret skal føre vedtaksprotokoll. Styrets formann har ansvar for å
kalle inn til ordinære styremøter. Ethvert medlem i styret kan kalle inn til ekstra
ordinære møter utover dette.
Styret skal bestå av 5 – fem – betalende medlemmer i Norges Air Soft Forbund,
hvorav formann og nestformann er valgt spesielt. Tre av styrets medlemmer skal være
tildelt særskilte verv, disse omfatter kasserer, sekretær og import ansvarlig. I tillegg
utnevnes 2 – to – varamedlemmer. Et varamedlem har møterett og talerett på styrets
møter, men har ingen stemmerett.
Vedtak i styret fattes med simpelt flertall, hvis simpelt flertall ikke oppnås er
formannens stemme avgjørende, nestformannen sin stemme er avgjørende hvis
formann er fraværende. Et styremøte er ikke beslutningsdyktig hvis færre enn 3 – tre
– ordinære medlemmer av styret er tilstede, eller hvis både formann og nestformann
er fraværende.

§9. ØKONOMI
Regnskap føres av kassereren i styret. Regnskapet må være tilgjengelig for alle
medlemmer på 4 – fire – ukers varsel. Kasserer skal sette seg inn i gjeldende lover og
forskrifter som omfatter korrekt føring av regnskap og har ansvaret for at forbundet
ikke overskrider de grenser som er satt for revisor plikt. Regnskapet skal følge god
norsk regnskapsskikk.
Verken styret eller noen annen kan opprette lån eller kreditt på forbundets vegne uten
at dette er godkjent av generalforsamlingen.

§10. REGLER
Bruk og oppbevaring av airsoft våpen, samt regler for oppgraderinger er regulert
gjennom følgende forskrifter:
Forskrift om sikkerhet
Forskrift om våpen
Forskrift om effekter
Disse forskrifter er å anse som en del av forbundets vedtekter. Endring av disse
forskrifter er derimot unntatt fra retningslinjene i §12 i disse vedtektene. Grunnen til
dette er at disse forskriftene må kunne oppdateres i takt med viktige / alvorlige
hendelser som inntreffer, eller er fare for at inntreffer, og det kan være at slike
endringer haster. Endring av forskriftene kan skje med 2/3 flertall på
generalforsamling eller 3/4 flertall i Klubbleder Rådet. Et medlem av styret eller
Klubbleder Rådet kan foreslå nye forskrifter.

§11. OPPLØSNING
Oppløsning av Norges Air Soft Forbund kan kun vedtas av generalforsamlingen etter
at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall
blant de stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å
videreføre driften på basis av forbundet sine vedtekter. Det sittende styret plikter å
avvikle forbundet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder å gjennomføre
korrekt avvikling i forhold til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved en oppløsning skal
den oppløsende generalforsamlingen bestemme hvordan forbundets midler skal
benyttes. Vedtaket må være i samsvar med de generelle foreningsprinsipper.

§12. VEDTEKTSENDRINGER
En vedtektsendring kan kun foretas på generalforsamlingen og krever 2/3 flertall blant
de stemmeberettigede.
Enstemmig vedtatt, Generalforsamling 28.12.2002, Arendal
Sist endret: Generalforsamling 21.09.2003, Lysaker. Enstemmig Vedtatt

_________________
The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his
Til Toppen Go down
Vis Medlemmets Profil
 
Nasf's vedtekter!
Til Toppen 
Side 1 av 1

Permissions in this forum:Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
SenjaAirsoft :: Regelverk-
Gå Til: